Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Modlitby z Bible

Výsledek vyhledávání

Oslava Boha – žalm 95(94), 1-7
Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! ...
Důvěra v Boha – žalm 23(22)
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu o...
Prosba – žalm 70(69)
Bože, prosím, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Nechť se zardí hanbou, kdo touží mě zničit; nechť usto...
Díky – žalm 116(114)
Aleluja. Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch v den, kdy jsem ho vzýva...
Kajícnost – žalm 51(50)
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Smyj ze mě úplně mou...
Pane, pozvedám svou duši - Žalm 86
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz ...
Tobě chvála (1 Kron 29,10-13)
Požehnán jsi, Hospodine, Bože Izraele, našeho otce, od věků na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, ...
Klanění (Zj 4,11;5,9.10.12)
Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc, protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo...
Pojďte ke mě, všichni (Mt 11, 28-30)
Pojďte ke mě, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode m...
Simeonovo kantikum (Lk 2,29-32)
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje uči uviděly tvou spásu, kterou...
Důvěra v Boha (Jr 17,7-8)
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny ...
Podivuhodné jsou tvé skutky (Zj 15,3-4)
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane,Bože vševládný! Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů! ...
Příprava na přijímání (Slovy Písma svatého)
Je mi líto zástupu. Když je pošlu domů hladové, zemdlí A načešte (Mk 8,2.3). Hte, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyš...
Po přijímání (Slovy Písma svatého)
Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá (1 Sam 3,9). Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus (Gal 2,20). čím se odplat...
Klanění (Zj 4,11; 5,9.10.12) (B)
Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby ti všichni vzdávali slávu a čest, neboť jsi stvořil všechno a z tvé vůle všechno povst...
Chvála (Ef 1,3-6)
Bud pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme...
Díky (Kol 1,12-14)
Radostně děkujeme Bohu Otci, že nám dal účast na podíle věřících ve světě, že nás vytrhl z moci temnoty a převedl ...
Zde je můj služebník (Iz 42,1-4)
Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, ...
Blahoslavenství (Mt 5, 3-12)
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. ...
Základní pravdy víry
Bůh je jeden. Bůh je nejvýš spravedlivý. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Bůh Syn se stal člověkem...
Desatero (Ex 20,1-17)
1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce...
Zachariášovo Kantikum
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého...
Obraťte se (Mt 3,2)
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!...
Žalm 122 (121)
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme! Už stojí naše nohy...
Žalm 72 (71)
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému...
Žalm 146 (145)
Odpověď: Přijď, Pane, a spas nás! Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačn...
Žalm 24 (23)
Odpověď: Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají. ...
Celé tvorstvo vyhlíží a čeká (Řím 8,19-23)
Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. ...Trvá...naděje, že i samo tvorstvo bude v...
Nebesa (Iz 45,8)
Rosu dejte nebesa shůry, oblaka spusťte déšť práva, ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost! ...
Kéž bys ... (Iz 63,20)
Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů…. ...
Žalm 63 (2.9)
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, b...
Žalm 42 (2-3)
Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už s...
Zjevení (3,20)
Hle stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. ...
Filipským (4,13)
Všecko mohu v Ježíši Kristu, který mi dává sílu. ...
Žalm 150
Velebte Pána v jeho svatyni, chvalte na jeho mocné klenbě nebes! Chvalte ho za divy, jež učinil, chvalte ho pro velikost sv...
Žalm 63
Uslyš, Bože, moje naříkání; před hrůzami nepřátel mě zachraň! Dej mi úkryt před ničemnou smečkou, dorážením t...
Žalm 15
Zachovej mě, Bože, doufám v tebe, říkám Pánu: "Jenom tys mé blaho!" Na nic nejsou všichni bůžci země, ať je slaví ...
Žalm 4
Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, U tys mi dal vždy v mé tísni volný prostor; smiluj se nade mnou, mé prosby slyš...
Magnifikat
Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím po...