Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Hlavní společné modlitby

Výsledek vyhledávání

Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. ...
Chvála Nejsvětější Trojice
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. ...
Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na z...
Vyznání víry (Nicejsko-konstantinopolské krédo)
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoh...
Vyznání víry (Apoštolské)
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž ...
Vzývání Ducha Svatého
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. K: Sešli svého Ducha a všechno bude stv...
Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá ...
Anděl Páně
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii L: a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; po...
Raduj se, Královno nebeská
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja, z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluj...
Zdrávas Královno
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové ...
Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpe...
Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj...
K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
K: Oroduj za nás, svatý Josefe, L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe...
Za zemřelé (2)
Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejs...
Za zemřelé (1)
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. ...
Litanie ke všem svatým
Prosba k Bohu Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Vzývání svatých Odpovídáme: O...
Za nemocné
Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Posky...
Víra, naděje a láska
Věřím všechno, co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, co hlásali apoštolové a co učí Kristova církev. V této víře ...
Růženec
Růženec začíná vyznáním víry Věřím v Boha, následuje Otče náš a třikrát Zdrávas Maria; po jménu Ježíš se p...
Bože, tebe chválíme
Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i seraf...
Litanie k Duchu svatému I.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Bože, náš...
Litanie k Duchu svatému II.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Sestup na nás Duc...
Vyznání víry - latinsky (Credo)
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Chr...
Modlitba Páně - latinsky
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terr...
Znamení kříže - latinsky
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. ...
Blahoslavenství (Mt 5, 3-12)
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. ...
Pozdravení andělské - Latinsky
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater ...
Anděl Páně - Latinsky
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieri...
Zdrávas Královno - Česky/latinsky
Zdrávas Královno Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě v...
Svatý Michaeli
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nech ať Bůh p...
Základní pravdy víry
Bůh je jeden. Bůh je nejvýš spravedlivý. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Bůh Syn se stal člověkem...
Desatero (Ex 20,1-17)
1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce...
V době velikonoční
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja: z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, alel...
Přijď, Duchu svatý
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy ...
Chvála Nejsvětější Trojice - Latinsky
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. ...
Hymnus - Bílá sobota
My tobě, Spasiteli všech, Zpíváme v slzách tento zpěv. Odpusť nám, Pane, věrným svým, odpusť všem tebe prosíc...
Modlitba - Bílá sobota
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Jednorozený sestoupil do podsvětí, aby odtud oslavený vystoupil. Dej, prosíme, aby ...
Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Pane, smiluj se. 2 x Kriste, smiluj se. 2 x Pane, smiluj se. 2 x Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi. B...
Výklad na Otče náš sv. Františka z Assisi
Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli! JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svat...
Bílá sobota - Četba a ranní chvály
Bílá sobota - Četba a ranní chvály Ant.: Kristu Pánu, který pro nás trpěl a byl pohřben, pojďte klaňme se. ...