Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Modlitby za různé potřeby a příležitosti
Modlitby manželů a za manžele

Výsledek vyhledávání

Za zemřelé (2)
Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejs...
Za církev (A)
Bože, prosíme tě ta církev tvého Syna Ježíše Krista. Dej, ať zůstane věrná svěřenému poslání. Dej, ať s lidstv...
Za církev (B)
Milosrdný Otče, prosíme tě za celou tvou církev. Naplň ji pravdou a pokojem. Očisti ji, kde je poskvrněna. Uchraň ji o...
Za biskupa
Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu biskupovi. Ať tě mezi námi vždy důstojně zast...
Za farnost
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať mám...
Za jednotu křesťanů
Pane ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a t...
Za kněžská a řeholní povolání
Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže...
Za povolání (1)
Milosrdný Bože, ty vybízíš všechny věřící, aby svůj život naplňovali láskou k tobě a k bližnímu, a přitom v ka...
Za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia
Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, posiluj je a dej jim v...
Za vlast
Bože milosrdný, prosíme tě za naší vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli ...
Za mír
Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej ná...
Odpovědnost za svět (modlitba OSN)
Pane, naše Země je jen malá hvězdička ve velkém vesmíru. Je na nás, abychom z ní udělali planetu, která nebude ničena...
Za lásku k bližním
Pomoz mi, pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohledn...
Za zemřelé (1)
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. ...
Za trpící
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za ...
V nemoci
Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý. Pomoz mi, abych došel klidu, a...
Ve stáří
Pane, jsem starý, nemocný. Už skoro nic nemohu dělat. Cítím se zbytečný. Dej mi, ať přijmu stáří. Ať přijmu, že...
Tváří v tvář smrti
Pane, do tvých rukou poroučím svého ducha. Pane Ježíši Kriste, přijmi mou duši. Svatá Maria, oroduj za mě. Maria, Ma...
Za dobrou volbu manžela (manželky)
Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě. Jestliže mě voláš do manželství, prosím t...
Snoubenců
Otče, máme se navzájem rádi. Připravujeme se, abychom si udělili svátost manželství. Děkujeme ti, že jsi nás jednoh...
Rodičů
Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovávali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi j...
Dětí za rodiče
Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. Dej jim zdraví a ochraňuj je. Mně dej, abych jim dělal(a) radost. ...
Za dobrou smrt (podle sv.Pia X.)
Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno. Ale o jedno tě prosím, milosrd...
Za papeže
Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže N, který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a...
Za kněze (1)
Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milostí Ducha Svatého, opravdovostí a lásko...
Za kněze ve farnosti
Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, de...
Manželů
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze ...
Za děti
Otče náš, jsou venku a já je nemůžu chránit. Čím jsou větší, tím méně můžu být s nimi. Jdou si svými vlastn...
Za dar rozlišování (Fridrich Öttinger)
Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nem...
Za kněze (2)
Pane, prosím te za to, abys dal naší vlasti kněze. Ty víš, jak je těžké být knězem, ty víš, co všechno musí kněž...
Rodičů za děti
Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k sv...
Za povolání (2)
Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa, vzore a ideále každé křestanské rodiny, tobě sv...
Za přátelství
Dekuji ti , Pane, že jsi mi dal přítele, se kterým si rozumím a že nás spojuje tvá láska a společné zájmy. Dekuji ti z...
Za řidiče a všechny, kdo jsou na cestách
Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými an­dělskými sbory a zachraň nás ze všec...
Modlitba ke svatému Norbertoviza šťastné narození dítěte
Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží!Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeho ...
Snoubenců 2
Děkuji ti za štěstí, které nám dáváš. Ty jsi nás vedl, abychom se sešli. Pomáhej nám, abychom zůstávali při so...
Modlitba milujících
Nechceme zůstávat tím, čím jsme dnes. Dej, ať zůstaneme otevřeni pro to, co může být zítra, stále připraveni ob...
Modlitba rodičů za děti
Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k sv...
V těžké nemoci dítěte
Pane, máme velký strach. Úzkost svírá naše srdce. chtěli bychom křičet: Bože, to nemůžeš udělat. Naše dít...
Při smrti dítěte
Bože, proč jsi nás opustil. Jak jsi to mohl dopustit. Naše dítě dotrpělo. Klidně tu leží. My cítíme jen velkou...
Modlitba za rodinu
„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Jozue 24,15) Otče náš, děkuji, že Ti záleží na celé naší rodině. ...
Modlitba matky
Pro nezamhouřené noci dej mi, Pane, sílu pro uspěchaná rána dej mi, Pane, trpělivost pro stále stejné dny d...
Modlitba za rodiny
Pane Bože, od kterého má své jméno každý rod na nebi i na zemi. Otče, ty jsi Láska a Život. Skrze tvého Syna, ...
Modlitba za nás
Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti. Mluvíme o víře a jsme plni pochybnosti. Mluvíme o budoucnosti a ned...
V jakékoli tísni
Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, zbav nás toho, co nás tíží, a ujmi se nás, abychom pocítili tv...
Za milost šťastné smrti
Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; vyslyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zů...
Při nemoci
Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval. Ty víš, jak je p...
Za nemocné
Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám, tak, jaká síla je skryta v trpělivé snášení bole...
V bolesti a utrpení
Milosrdný Bože, shlédni na nás a vyslyš naše prosby. Vlej nám svého svatého Ducha, aby utišil naše bolesti a v sl...
Můj Pane a můj Bože
Můj Pane a můj Bože, vezmi ode mne všechno, co mi brání na cestě k Tobě! Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, co ...
Modlitba k svatému Norbertovi za šťastné narození dítěte pro nastávající maminky
Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží! Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeh...
Modlitba k Panně Marii, Matce dobré rady
Přeslavná Panno, vyvolená věčnou Radou za Matku vtěleného Slova, pokladnice božských milostí a orodovnice hříšník...
O dar lásky k Pánu Ježíši a o lásku k Panně Marii
Maria,vroucně si přeješ, aby Ježíš, tvůj milý syn, byl milován. Prosím tě, Matičko, vypros mi tuto milost: vypros mi c...
Modlitba k Panně Marii, pomocnici křesťanů
Maria, Panno mocná, ty velká a slavná záštito svaté Církve; ty podivuhodná pomocnice křesťanů; ty samojediná potřel...
Růženec spojených srdcí
JAK SE MODLIT RŮŽENEC SPOJENÝCH SRDCÍ. Modlíme se na obyčejném růženci. Začátek modlitby se shoduje s modlitbou Svatéh...