Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Různé modlitby
Evangelia A.M. Canopi
Evangelium lásky, Evangelium radosti, Evangelium nového života, Evangelium milosrdenství, ...
Modlitby z Archy
Modlitby Matky Terezy
Modlitby sv. Ignáce z Loyoly
Vojenské

Výsledek vyhledávání

Ranní modlitba posledních optinských starců
Pane, dej abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese tento den. Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do...
Modlitba ženy v požehnaném stavu
Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. N...
Ježíši
Ježíši, žij ve mne, jako jsi žil v Marii a přijal v ní tělo a krev. Žij nyní také ve mně a staň se i ve mně tělem ...
Vzkříšení
Vzkříšení je světlo, které ozařuje tvář každé bytosti. Kde je vzkříšení, tam není pohřbů. Jsou jen přechody. ...
Modlitba ke kardinálu Josefu Beranovi
Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského, aby šel po stopách Tvého S...
Modlitba dříve narozeného
Pane, cítím, že stárnu. Tuším, že už brzy budu patřit mezi staré. Ty to víš také. Chraň mne přede vším, co děl...
Bože, tebe chválíme
Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i seraf...
Modlitba Alžběty od Nejsvětější Trojice
Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup do mne, jako by se v mé duši stalo vtělení Slova, abych pro něho byla dalším li...
Duše Kristova (sv. Ignác z Loyoly)
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení ...
Bože,děkuji ti za všechno (Modlitba Karla Rahnera)
Bože,děkuji ti za všechno, co jsi po mně v mém životě chtěl. Buď pochválen za čas mého narození. Buď veleben za m...
Pane, jen Ty víš
Pane, jen Ty víš, jak se může podařit můj život. Pouč mě v tichu Tvé přítomnosti pochopit tajemství, jak se lid...
Soucitný Bože (z řecké liturgie)
Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitováníplný Pane, slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání. V: Opatři ná...
Pane Ježíši Kriste (Sören Kirkegaard)
Pane Ježíši Kriste, tak mnohé nás chce od tebe vzdálit: prázdná zaměstnání, nevýznamné radosti, nicotné starosti....
Oslava Nejsvětější Trojice (Charles de Foucauld)
Spojuji se s tebou, Ježíši, můj Pane, abych chválil tvého Otce. Spojuji se s tebou, Duchu svatý, který se ve mně modl...
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje (modlitba Františka z Assisi)
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: kde je nenávist, tam ať přináším lásku, - kde je křivda, ať přináším o...
Smiluj se, Pane (z řecké liturgie)
Pane a Bože náš, Ježíši Kriste, shovívavý k naší hříšnosti, jenž jsi nám dopřál dožíti se této hodiny, kdy ...
Modlitba Pedra Arrupeho
Nauč mne cítit s trpícími, ubohými, slepými, zmrzačenými, malomocnými; ukaž mi, jak jsi zjevil svoje nitro – to n...
Hymnus Tomáše Mora
Hymnus Tomáše Mora Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také něco, co bych jed. dej mi zdravé tělo, Pane, a nauč mne s n...
Vyznání sv. Augustina
Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Ty jsi byl uvnitř a já v...
Jen tobě, Bože (Ignác Antiochijský)
Jen tobě, Bože - Nezasévej mne, smrti, do svého pole, dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zrnem. Nedávej mi, Pane, p...
Předsevzetí (sv. Konrád z Parzhamu)
Předsevzetí byla učiněna po důkladném uvážení a s plnou důvěrou, že Ježíš a Maria mi pomohou je zachovat. 1. Bu...
Modlitby k Matce ustavičné pomoci - Zásvětná modlitba
Nejsvětější Panno Maria, ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat. Vroucn...
Modlitba k Pražskému Jezulátku
Ó, Ježíšku, Tobě se vzdávám, na přímluvu Tvé Matičky žádám: v nouzi mi pomoz a dej mi sebe, hle, já pevně věřím...
Modlitba k nejsvětější Matce Boží Panně Marii
Ó milé Jezulátko, pospíchám k tobě o přispění! Na přímluvu tvé svaté Matky, prosím tě o milost v této žádosti .....
Korunka k Pražskému Jezulátku (Malý Růženec)
Modlitba začíná trojím "Otče náš..." ke cti třech osob Svaté rodiny. Dvanáct tajemství shrnutých ve dvanácti "Zdráva...
Novena k Pražskému Jezulátku
První den Milé Dítě Ježíši! Jsem zde u tvých nohou. Obracím se k tobě, který jsi moje všechno. Velmi potřebuji tvo...
Svatý Michaeli
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nech ať Bůh p...
Hymnus - Bílá sobota
My tobě, Spasiteli všech, Zpíváme v slzách tento zpěv. Odpusť nám, Pane, věrným svým, odpusť všem tebe prosíc...
Modlitba - Bílá sobota
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Jednorozený sestoupil do podsvětí, aby odtud oslavený vystoupil. Dej, prosíme, aby ...
Jak jen toužím (Já, tvůj Bůh) - Advent
Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím, aby roztála tvá odmítavost i tvá chladná uzavřenost, a ab...
Přijď, Pane Ježíši (podle sv. Bernarda z Clairvaux)
Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery...
Pane, mluvíme ...
Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti. Mluvíme o víře a jsme plni pochybnosti. Mluvíme o budoucnosti a nedovedem...
Bože, ty jsi slunce našeho života
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světl...
Bože, děkuji ti
Bože, děkuji ti, že jsi naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje světlo, které osvěcuje každého člově...
Dej, aby tvé světlo zazářilo
Dobrý Bože, procházíme tímto světem, který se od tebe odvrátil a je plný temnoty a stínu. Dej, aby tvé světlo zaz...
Vzkříšený Ježíši, jsem mnohdy zmatený ... (Bratr Roger Schutz)
Vzkříšený Ježíši, vidíš, že jsem mnohdy zmatený jako cizinec na této zemi. Mou duši sužuje žízeň a to je očekáv...
Bože, stvořil jsi nás pro sebe (sv. Augustin)
Bože, stvořil jsi nás pro sebe, neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě! ...
Přijď osvoboditeli a osvoboď mne (A. Pereira)
Buď pochválen za smutek podzimu a zimních večerů, které probouzejí tím radostnější očekávání jara. Noc lidstva ...
Veď nás, pane
Vzbuď v nás, Pane, obnovenou a živou touhu po opravdovém obrácení a návratu k tobě. Uznáváme, Otče, že pokud naše srd...
Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší
Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší: Pane Ježíši, posiluj nás ve víře, kdykoliv nám hrozí nebezpečí, že se poho...
Vyžádej si znamení
Vyžádej si znamení: Pane, ty na naší cestě zanecháváš mnoho znamení své přítomnosti. My si však neuvědomujeme jejic...
Bůh na mne myslí, je na cestě ke mně...
Bůh na mne myslí. Bůh mě hledá. Bůh je na cestě ke mně... Cesta je dlouhá. Bůh vyšel ze svého nedosažitelnéh...
Pane, nauč nás naslouchat
Pane, nauč nás pozorně naslouchat tvému slovu, vděčně přijímat tvou štědrost a radost, nauč nás prožívat tvou blíz...
Pane Ježíši přijď o těchto vánocích
Pane Ježíši přijď, prosím, o těchto vánocích i do mého života a přines do něj svůj pokoj, lásku a všechno to, co m...
Ježíši ukřižovaný, ty jsi má moc (Faustyna Kowalská)
Když celou mou duši bolest ovládne, a obzor se setmí jako noc, a bolestí je srdce zdrcené, Ježíši ukřižovaný, ty...
Svým křížem (Ze zpěvů z Taizé - česky/latinsky))
Per crucem et pasionem tuam, libera nos Domine. Per sanctam resurectionem tuam, libera nos Domine. Svým křížem a utrpením...
Obdivuhodná je moc kříže!...
Tvůj kříž je zdrojem všeho požehnání, je příčinou všech milostí. Skrze něj se věřícím dostává v slabosti síla...
Kristus byl ukřižován za nás
... Bez bázně tedy vyznávejme, ba přímo hlásejme, že Kristus byl ukřižován za nás. Mluvme o tom ne se strachem, ale s r...
Chvála ctností
Bud' pozdravena, královno Moudrosti, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou, čistou Prostotou. Paní svatá Chudobo, Pán t...
Pozdravení Blahoslavené Panny Marie
Zdrávas, svatá Paní, přesvatá Královno, Boží Rodičko Maria, Panno učiněná církví a vyvolená od nejsvětějšíh...
Chvály Boha Nejvyššího
Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky (srov. Žl. 77/76,15). Ty jsi silný. Ty jsi veliký. Tys nejvyš...
Chvalozpěv stvoření
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, tobě bud' chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. Patří tobě jedinému, Ne...
Chvály
Začínáme 'Nejsvětější Otče náš, jenž jsi na nebesích' se 'Sláva'; pak se říkají tyto chvály: Svatý, svatý, ...
Výzva ke chvále Boha
1. Bojte se Boha a vzdávejte mu čest. 2. Hoden je Pán, aby přijal chválu s čest. 3. Všichni, kdo se bojíte Hospodina, ...
Výklad na Otče náš sv. Františka z Assisi
Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli! JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svat...
Modlitba před křížem a "Absorbeat"
Nejvyšší, slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hluboko...
Pane, můj příteli!
Pane, můj příteli! Ty znáš zápasy, které musím podstoupit, abych zůstal čistým. S tvou pomocí chci slézat drsné ...
Litanie smíření - katedrála Coventry
Všichni zhřešili a odpadli od slávy Boží. Nenávist, která rozděluje národ od národu, rasu od rasy, třídu od tříd...
Sedm požehnání
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž stvořil plod révy. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Kr...
Modlitba z památky sv. Zdislavy
Bože, tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní; ...
Modlitba papeže u Zdi nářků
Bože našich Otců, Ty sis vybral Abraháma a jeho potomstvo, aby tvé jméno bylo přineseno národům. Jsme velice zarmou...
sv. Michaeli novější verze
Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni Božskou mo...
připisováno sv. Janu z Kříže
Důvodem, Pane, proč tě miluji, není tvé nebe, jež mi slibuješ, ani strach z pekla, plodí vzdor a lež, ty od tebe mě s...
Prosba
Pane, prosím, dej mi odvahu změnit, co změnit lze, dej mi sílu unést, co změnit nelze a dej mi moudrost, abych rozeznal jedn...
Modlitba k Panně Marii, Matce dobré rady
Přeslavná Panno, vyvolená věčnou Radou za Matku vtěleného Slova, pokladnice božských milostí a orodovnice hříšník...
Modlitba k Panně Marii, pomocnici křesťanů
Maria, Panno mocná, ty velká a slavná záštito svaté Církve; ty podivuhodná pomocnice křesťanů; ty samojediná potřel...
Růženec spojených srdcí
JAK SE MODLIT RŮŽENEC SPOJENÝCH SRDCÍ. Modlíme se na obyčejném růženci. Začátek modlitby se shoduje s modlitbou Svatéh...
Zamyšlení o smrti od kaplana newyorských hasičů M. Judgeho, který zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001
V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás Sestry Charity jako malé chlapce učily a připomínaly nám modlitbu za milost šťastn...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z celého svého srdce! Prosím tě v tento velký den za zdraví svých blízkých, svého otce matky i...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi světlo věčné a moje naděje! Ty posvědcuješ můj život i duši láskou, štěstím a novou nadějí!...
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy mne konečně vyslyšíš a pomůžeš v mém životě abych si našel ženu, která mne bude milovat ...